ALGEMENE VOORWAARDEN 

                             WARISAN INTERNATIONAL MARTIAL ARTS ACADEMY

 Definities

 • Warisan International Martial Arts Academy, gevestigd te Den Haag (Den Haag) Nederland, Kamer van Koophandel nr. 01150172
 • Klant: Degene met wie Warisan International Martial Arts Academy een overeenkomst heeft gesloten.
 • Partijen: Warisan International Martial Arts Academy en klant samen.
 • Consument: een klant die als particulier optreedt voor privédoeleinden.

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, activiteiten, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Warisan International Martial Arts Academy.
 • Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van aanvullende en / of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uit.

Prijzen

 • Alle door Warisan International Martial Arts Academy gehanteerde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Warisan International Martial Arts Academy heeft het recht om alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website of anderszins, op elk moment aan te passen.
 • Verhogingen van de kostprijzen van producten of delen daarvan, die Warisan International Martial Arts Academy niet kon voorzien bij het doen van een aanbod of het sluiten van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters / modellen

 • Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hier geen rechten aan ontlenen, behalve dat het een indicatie is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het product wordt geleverd conform het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn

 • Warisan International Martial Arts Academy kan, bij het sluiten van de overeenkomst, dat de klant het volledige bedrag van 100% vooraf dient te betalen.
 • Betalingsvoorwaarden worden beschouwd als fatale betalingsvoorwaarden, zonder vooraf het volledige bedrag te betalen, wordt de bestelling niet verzonden.
 • Na ontvangst van de betaling sturen we een bevestigingsmail over uw bestelling en wordt de bestelling zo snel mogelijk verzonden met trackingcode.

Herroepingsrecht

 • Een klant kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren, op voorwaarde dat:
 • Het product is niet gebruikt
 • Het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of zijn speciale behoeften
 • Het product is niet beschadigd
 • De klant heeft geen afstand gedaan van zijn herroepingsrecht
 • De in lid 1 bedoelde bedenktijd van 14 dagen gaat in:
 • Op de dag nadat de klant het laatste product of deel van bestelling 1 heeft ontvangen
 • Zodra de klant het product van een abonnement heeft ontvangen
 • Zodra de klant voor het eerst een dienst heeft gekocht
 • Zodra de klant de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
 • De klant kan zijn recht op annulering kenbaar maken via info@warisanmartialarts.com, desgewenst door gebruik te maken van de herroeping die kan worden gedownload via de website van Warisan International Martial Arts Academy, www.warisanmartialarts.com
 • De klant is verplicht het product binnen 14 dagen na de bekendmaking van zijn herroepingsrecht aan Warisan International Martial Arts Academy te retourneren, waarna zijn herroepingsrecht vervalt.
 • De kosten voor het retourneren zijn verschuldigd aan Warisan International Martial Arts Academy als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 • Indien de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, zal Warisan International Martial Arts Academy deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op de herroepingsrecht, op voorwaarde dat de klant het product op tijd heeft geretourneerd aan Warisan International Martial Arts Academy.
 • Het door de klant geretourneerde product dient te worden geretourneerd met een track and trace code. Dit is de enige manier die acceptabel is en de enige manier waarop de klant recht heeft op enige terugbetaling.

Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten

Retentierecht

 • Warisan International Martial Arts Academy kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de door Warisan International Martial Arts Academy aan de klant verkochte producten behouden totdat de klant alle openstaande facturen met betrekking tot Warisan International Martial Arts Academy heeft betaald.
 • Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op basis van eerdere overeenkomst waaruit de klant alsnog betalingen aan Warisan International Martial Arts Academy verschuldigd is.
 • Warisan International Martial Arts Academy is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van zijn eigendomsvoorbehoud.

Nederzetting

De klant doet afstand van zijn recht om enige schuld aan Warisan International Martial Arts Academy te verrekenen met enige claim op Warisan International Martial Arts Academy.

Eigendomsvoorbehoud

 • Warisan International Martial Arts Academy blijft de eigenaar van alle producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot Warisan International Martial Arts Academy onder welke overeenkomst dan ook met Warisan International Martial Arts Academy, inclusief claims met betrekking tot de tekortkomingen in de uitvoering .
 • Tot die tijd kan Warisan International Martial Arts Academy haar eigendomsvoorbehoud inroepen en de goederen in de wacht zetten.
 • Indien Warisan International Martial Arts Academy haar eigendomsvoorbehoud inroept, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Warisan International Martial Arts Academy het recht schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats aan Warisan International Martial Arts Academy, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
 • Indien de overeengekomen prijs niet tijdig wordt betaald, heeft Warisan International Martial Arts Academy het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.
 • Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hierbij geen bezwaar maken tegen te late levering door Warisan International Martial Arts Academy.

Bezorgings periode

 • Een door Warisan International Martial Arts Academy opgegeven levertijd is indicatief en geeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding indien deze termijn niet in acht wordt genomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levering begint zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling heeft ontvangen van Warisan International Martial Arts Academy.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant recht op schadevergoeding of het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Warisan International Martial Arts Academy niet kan leveren binnen [aantal dagen te laat] of indien partijen anders zijn overeengekomen.

Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke door hem bestelde producten tijdig kunnen plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant en bestemming / locatie, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product wordt geopend of beschadigd, dient de klant voor ontvangst van het product door de expediteur of bezorger een briefje te laten opmaken. Bij gebreke hiervan kan Warisan International Martial Arts Academy niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade.
 • Indien de klant zelf zorg draagt ​​voor het transport van een product, dient hij eventuele zichtbare schade aan het product of de verpakking voorafgaand aan het transport aan Warisan International Martial Arts Academy te melden, bij gebreke waarvan Warisan International Martial Arts Academy niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade.

Garantie

 • De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten veroorzaakt door verkeerde fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en schade als gevolg van ongevallen, veranderingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van het product die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant wanneer deze producten wettelijk en / of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant liggen. of van een derde partij die het product heeft ontvangen ten behoeve van de klant.

Uitwisseling

 • Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop op vertoon van de originele factuur.
 • Het product wordt geretourneerd in de originele verpakking of met de originele (prijs) labels er nog aan.
 • Het product is niet gebruikt
 • Afgeprijsde artikelen, niet-plankartikelen, custom made artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor de klant kunnen niet geruild worden.

Annulering van het contract voor onbepaalde tijd

 • Warisan International Martial Arts Academy biedt een contract voor één (1) jaar voor vechtsporttrainingen met een overeenkomst voor het aantal uren per maand dat oploopt van 2 uur per week tot onbeperkt, wat Warisan International Martial Arts Academy biedt op het gebied van vechtsporten training per maand in Warisan International Martial Arts Academy.
 • De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden.

Vergoeding

De klant vrijwaart Warisan International Martial Arts Academy voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op de producten en / of geleverd door Warisan International Martial Arts Academy

Klachten

 • De klant moet een product of product of dienst van Warisan International Martial Arts Academy zo snel mogelijk onderzoeken op mogelijke tekortkomingen.
 • Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dient de klant Warisan International Martial Arts Academy hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen één (1) maand daarna op de hoogte te stellen. de ontdekking van de tekortkomingen.
 • Klanten dienen Warisan International Martial Arts Academy hiervan binnen twee (2) maanden na ontdekking van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Warisan International Martial Arts Academy adequaat kan reageren.
 • De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopend werk, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Warisan International Martial Arts Academy ander werk moet verrichten dan is overeengekomen.

Kennisgeving geven

 • De klant dient Warisan International Martial Arts Academy schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Warisan International Martial Arts Academy (op tijd) daadwerkelijk bereikt.

Hoofdelijke en verschillende verplichtingen van klanten

Als Warisan International Martial Arts Academy met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die Warisan International Martial Arts Academy krachtens die overeenkomst verschuldigd is.

Aansprakelijkheid van Warisan International Martial Arts Academy

 • Warisan International Martial Arts Academy is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt door grove schuld
 • Indien Warisan International Martial Arts Academy aansprakelijk is voor enige schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • Warisan International Martial Arts Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade / letsel aan derden.
 • Indien Warisan International Martial Arts Academy aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat is betaald door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering en bij gebrek aan (volledige) betaling door een verzekeringsmaatschappij van de schade is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt het gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen niet leiden tot enige schadevergoeding en / of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van enige verplichting.
 • Aansprakelijkheid: Het is voor ondergetekende of geregistreerde deelnemer verboden om deel te nemen aan lessen / seminars in geval van twijfel over een goede gezondheid, en om te oefenen wat is geleerd buiten de lessen / seminar of school / vereniging / academie. Lessen gegeven door de Warisan "International Martial Arts Academy" worden altijd gegeven op risico van de deelnemers zelf.
 • Warisan "International Martial Arts Academy" en de bijbehorende assistent zijn nooit aansprakelijk / verantwoordelijk voor enige verwondingen of geleden schade en zijn nooit verplicht om welke schadevergoeding dan ook te betalen, zelfs niet als deze veroorzaakt is door of niet verborgen gebrek aan diensten en / of materialen geleverd, in welk verband ondergetekende hierbij reeds vooralsnog afstand doet van rechten tot het nemen van maatregelen in de ruime zin van het woord. De deelnemer moet minimaal 16 jaar oud zijn om deel te nemen aan de Warisan "International Martial Arts Academy" na de lessen voor volwassenen. Je bent ook verantwoordelijk voor beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril (dit is verplicht), kruisbeschermer, kniebeschermers en als je het nodig vindt onderarmbeschermers. Veiligheidsbrillen zijn verkrijgbaar bij Warisan "International Martial Arts Academy" (Marcel Horstman) tegen betaling van € 15, -
 • Je bent ook verantwoordelijk voor het benodigde trainingsmateriaal zoals training Mes / messen, Bastons (arnis sticks), Tapado / Bo (Lange staf), Flexibel wapen (Sjaal, sarong), Machete, Kerambit / Karambit, Kobutan stick, sikkels (kama's), Hatchet (Axe) en alle andere wapens die we in de toekomst zullen gebruiken.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Warisan International Martial Arts Academy vervalt in ieder geval binnen 12 maanden na het evenement waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek niet uit.

Artikel 6:89

Verlies van alle rechten wanneer de schuldeiser niet tijdig heeft geklaagdDe schuldeiser kan geen beroep doen op een onvolkomenheid (fout) in de ontvangen prestatie als hij er niet met gemak over heeft geklaagd bij de schuldenaar nadat hij die onvolkomenheid (fout) heeft ontdekt of nadat hij deze redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Warisan International Martial Arts Academy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming wegens zijn bijzondere aard of omdat deze van geringe betekenis is, de beëindiging niet rechtvaardigt.
 • Warisan International Martial Arts Academy heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien de omstandigheden Warisan International Martial Arts Academy goede gronden geven te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek kan een tekortkoming van Warisan International Martial Arts Academy in de nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever in geen enkele situatie onafhankelijk van de Warisan International Martial Arts Academy worden toegerekend. testament van Warisan International Martial Arts Academy, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen redelijkerwijs niet van Warisan International Martial Arts Academy kan worden verlangd.

Artikel 6:75

Wettelijk excuus voor niet-nakoming (overmacht)

Een niet-nakoming kan niet aan de schuldenaar worden toegerekend als hij er niet de schuld van heeft, noch aansprakelijk voor is krachtens de wet, een rechtshandeling of algemeen aanvaarde beginselen (gemeenschappelijke mening)

 • De in lid 1 bedoelde overmachtsituatie is ook van toepassing, maar niet beperkt tot: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen); gebreken en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroomstoringen, elektriciteit, internet, computer of telecommunicatie; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een situatie van overmacht voordoet waardoor Warisan International Martial Arts Academy een of meer verplichtingen jegens de klant niet kan nakomen, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Warisan International Martial Arts Academy hieraan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen beide partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden.
 • Warisan International Martial Arts Academy is in geval van overmacht geen (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet indien zij als gevolg van de overmachtsituatie voordelen heeft verkregen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien het na het sluiten van de overeenkomst en voor de uitvoering noodzakelijk blijkt de inhoud te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

 • Warisan International Martial Arts Academy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van geringe betekenis kunnen te allen tijde worden aangebracht.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Warisan International Martial Arts Academy zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken.
 • Klanten hebben het recht om de overeenkomst te annuleren ingeval van wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden.

Overdracht van rechten

 • De klant kan zijn rechten uit hoofde van een overeenkomst met Warisan International Martial Arts Academy niet aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Warisan International Martial Arts Academy.
 • Deze bepaling geldt als clausule met vermogensrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring

 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Warisan International Martial Arts Academy voor ogen had met het opstellen van de voorwaarden terzake.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Warisan International Martial Arts Academy is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd bij geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Opgemaakt 30/03/2020